Missie en visie

Missie

Het doel van de vereniging moskee Arrayan is:
- het samenbrengen van leden om gezamenlijk te bidden;
- het begeleiden van leden teneinde daardoor bekend te raken met de rechten en plichten van de moslims en deze in praktijk brengen;
- het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid en het maatschappelijk bewustzijn als gevolg van religieuze activiteiten.

 

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het organiseren van culturele evenementen en andere activiteiten in het kader van de doelstelling van de vereniging;
- het samenwerken met andere organisaties;
- het geven van lezingen en het organiseren van conferenties en congressen;
- het (doen) uitgeven van publicaties en het verstrekken van informatie aan leden en aan derden. 

Visie

Vereniging Moskee Arrayan streeft ernaar om de belangen van haar achterban te behartigen ongeacht nationaliteit, geslacht, religie of afkomst. Daarbij beoogt Vereniging Moskee Arrayan een integratieproces te stimuleren bij haar achterban, zodat deze op gelijkwaardige wijze actief kan deelnemen aan de samenleving.