Huishoudelijk reglement

Vereniging Moskee Arrayan

Van onze bezoekers verwachten wij een tolerante houding ten aanzien van verschillen in etniciteit en cultuur .

ننتظر من زوار مسجدنا اتخاذ موقف متسامح تجاه الاختلافات في العرق والثقافة

- Discriminatie, gebruik-bezit van drugs en alcohol is niet toegestaan.
التمييزالعنصري، استخدام-حيازة المخدرات والكحول غير مسموح

- Het is niet toegestaan om overlast te veroorzaken bij medegebruikers of omwonenden van de moskee.

ازعاج المصلين أو جيران المسجد عمل غير مقبول

- Ter voorbereiding voor de salaat en thikr daarna mogen de bezoekers 15 min voor en 20 min na salaat geen gebruik maken van de zaal naast de gebedsruimte en geen gesprekken voeren in de moskee.
من أجل اعداد الروح للصلاة والذكر بعدها لا يسمح باستعمال قاعة الجلوس ب15 دقيقة قبل الصلاة و20 دقيقة بعدها. وكذلك يجب عدم رفع الصوت بالقراءة أو الحديث في المسجد خلال هذه المدة.

- Het is niet toegestaan om in het pand of voor de ingang te roken.
التدخين غير مسموح في المسجد أو أمام مدخل المسجد

- Het is niet toegestaan om inventaris of eigendommen van de moskee zonder toestemming van het bestuur mee te nemen . لا يسمح بأخذ الأغراض الخاصة بالمسجد دون موافقة المكتب المسير

- Let op je eigendomen. De moskee en het bestuur zijn niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van uw eigendommen.
.انتبهوا الى أمتعتكم فالمسجد والمكتب المسير ليسوا مسؤولين عن أي سرقة أو ضرر يمكن أن يلحق بأمتعتكم

- Bij calamiteiten dient u te allen tijde de instructies van het bestuur op te volgen.
في حالة الطوارئ يجب اتباع تعليمات المسؤولين

- Houdt de moskee, de keuken en de WC netjes na gebruik.
يجب ترك المسجد والمطبخ والمرحاض نظيفا بعد الاستخدام

- Van bezoekers wordt betrokkenheid bij de moskee verwacht. Wilt u meehelpen bij activiteiten of evenementen? Neem dan contact op met het bestuur van de moskee.
اذا أردت المشاركة أو تقديم يد المساعدة في الأنشطة يجب عليك التنسيق مع المكتب المسير

Indien u klachten heeft dan kunt deze melden bij het bestuur.
.إذا كان لديك أي شكوى يرجى تقديمها للمكتب أو وضعها في صندوق الشكاوى والاقتراحات.
In deze moskee gelden verder de normale geschreven en ongeschreven regels in verband met een goede omgang met elkaar. Bezoekers die gedrag vertonen dat door het bestuur of medegebruikers als hinderlijk, bedreigend of ongewenst wordt ervaren, wordt de toegang ontzegd.
كل سلوك يسبب ازعاجا أو تهديدا للمصلين أو يتنافى مع آداب المسجد قد يعرض صاحبه الى المنع من زيارة المسجد

Het lidmaatschap العضوية


Artikel 1
1.1 Een verzoek tot het verkrijgen van het lidmaatschap wordt gedaan middels een daartoe bestemd formulier.

طلب الحصول على العضوية يتم عن طريق استمارة موحدة.


1.2 Alle nieuwe leden worden op de eerstvolgende algemene ledenvergadering geïntroduceerd.

وسيتم عرض جميع الأعضاء الجدد في أول اجتماع عام يأتي بعد قبول عضويتهم


1.3 Een verzoek tot het verkrijgen van het lidmaatschap kan afgewezen worden. De aanvrager dient binnen een maand, schriftelijk, een opgave van de redenen die hebben geleid tot de afwijzing, op de hoogte te worden gesteld.

قد يتم رفض  طلب الحصول على العضوية ويجب توضيح الأسباب التي أدت إلى الرفض  في غضون شهر مع إبلاغ مقدم الطلب بذلك.


1.4 van de leden die een jaar lang geen contributie hebben betaald, wordt het lidmaatschaap ingetrokken en worden van de lijst verwijderd.
تسحب العضوية من الأعضاء الذين تخلفوا عن أداء واجبهم السنوي لمدة سنة كاملة.

 

1.5 Deze leden kunnen weer inschrijven mits zij de achterstallige betalingen hebben voldaan.
هؤلاء الأعضاء يمكنهم إعادة التسجيل اذا ادوا كل المستحقات التي عليهم.


1.6 Een verzoeker aan wie het lidmaatschap wordt geweigerd of ingetrokken kan hiertegen bezwaar aantekenen bij de algemene ledenvergadering. Dit bezwaar dient schriftelijk ingediend te worden bij het bestuur, binnen zes weken na dagtekening van de afwijzing.
لمقدم الطلب الذي رفضت أو سحبت عضويته حق الاعتراض على الرفض في الاجتماع العام. ويجب تقديم هذا الاعتراض كتابيا للمكتب داخل ستة أسابيع بعد تاريخ رفض الطلب

Het bestuur المكتب المسير


Artikel 2
2.1 Het bestuur wordt gevormd door:

يتكون المكتب المسير من
a) een voorzitter;

الرئيس
b) een secretaris;

الكاتب العام
c) een penningmeester;

أمين المال
d) een vice voorzitter;

نائب الرئيس
e) een tweede secretaris;

الكاتب العام نائب
f) een tweede penningmeester;

أمين المال نائب
g) maximaal drie commissarissen.

ثلاث مستشارين على الأكثر

 

2.2 De voorzitter:

الرئيس
a) hij is bij iedere officiële vertegenwoordiging de woordvoerder van het bestuur;
هو المتحدث الرسمي في كل اللقاءات الرسمية

b) hij coördineert alle bestuurs-en verenigingswerkzaamheden, voor zover die niet aan
anderen zijn opgedragen.

هو المنسق لكل الاعمال التسييرية ما لم يكلف أحد غيره  بمهام ما
c) hij leidt de algemene leden- en bestuursvergaderingen;
وهو يقود الاجتماعات العضوية والاجتماعات العامة للأعضاء

d) hij belegt in overleg met de overige bestuursleden, zo nodig, maar ten minste eenmaal per jaar, een algemene ledenvergadering. Eveneens belegt hij binnen vier weken een algemene ledenvergadering als ten minste drie bestuursleden dit vragen;

بالتشاور مع أعضاء المكتب الآخرين، يعقد اجتماعا عاما واحدا في السنة على الاقل، ويعقد اجتماعا عاما و في غضون أربعة أسابيع إذا طالب ثلاثة أعضاء المكتب بذلك
e) hij wordt bij ontstentenis vervangen door de vice voorzitter of een door het bestuur
aangewezen medebestuurder
ينوب عنه نائبه أو أحد الأعضاء بتعيين من المكتب.   


2.3 De secretaris:

الكاتب العام
a) hij voert alle correspondenties, waarvan hij een afschrift houdt voor het archief van
de vereniging;

يستقبل كل المراسلات ويتكلف بحفظها.
b) hij geeft van alle ingekomen stukken kennis in de eerst volgende bestuursvergadering;
ويبلغ المكتب بفحوى المراسلات في أول اجتماع قادم.

c) hij brengt in de algemene jaarvergadering verslag uit van de verrichtingen van de vereniging over het afgelopen jaar, het aantal, evenals mutaties, die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan;

يقدم في الجمع العام تقرير  لأعمال وانجازات المكتب في السنة الماضية
d) hij verzorgt de administratie en het archief;

يحفظ وثائق الجمعية
e) hij draagt zorg voor dat de uitnodigingen voor bijeenkomsten en vergaderingen ten minste tien dagen te voren worden verzonden;

يستدعي الأعضاء للاجتماع بعشرة أيام على الأقل قبل الاجتماع.
f) hij wordt bij ontstentenis vervangen door de tweede secretaris of een door het bestuur aangewezen medebestuurder. ينوب عنه نائبه أو أحد الأعضاء بتعيين من المكتب.  

2.4 De penningmeester:

أمين المال
a) hij is belast met het geldelijke beheer van de vereniging;

هو المكلف بتسيير الشؤون المالية للجمعية
b) hij is verplicht op eerste aanvraag de kascommissie inzage te geven van zijn boeken en de in de kas zijnde gelden te verantwoorden;
 هو المسؤول عن تقديم المعلومات الكافية للجنة مراقبة الحسابات
c) hij int alle gelden uit contributies, donaties of anderszins te krijgen middelen;
هو المسؤول عن استلام وحفظ مداخيل الشرط والصدقات والفريضة

d) hij schrijft voor al zijn contante ontvangsten kwitanties uit, terwijl zijn uitgaven door
bewijsstukken gedekt dienen te zijn;

يسجل كل المداخيل و المصاريف
e) hij plaats gelden die niet direct nodig zijn op een bankrekening op naam van de vereniging;

يدخر الأموال المجموعة في الحساب البنكي للجمعية، ما لم تكن هناك حاجة ماسة اليها.
f) hij brengt in de algemene ledenvergadering verslag uit van de financiële toestand
van de vereniging;

يقدم تقرير مادي في الجمع العام
g) hij dient in de algemene jaarvergadering namens het bestuur de begroting in voor het
komende jaar;

يقدم باسم المكتب توقعات وبرامج السنة المقبلة
h) hij is verplicht deel te nemen aan alle overleg wat voortvloeit uit zijn functie;
يجب أن يشارك في كل المشاورات التي تتعلق بمهمته
i) hij wordt bij ontstentenis vervangen door de tweede penningmeester of een door het
bestuur aan te wijzen bestuurslid.

ينوب عنه نائبه أو أحد الأعضاء بتعيين من المكتب.     

2.5 De vice voorzitter:

نائب الرئيس
a) hij vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid in al zijn werkzaamheden;
 ينوب عن الرئيس في حال غيابه.
b) hij kan voorts door en onder verantwoordelijkheid van de voorzitter worden belast
met taken die aan de voorzitter zijn opgedragen;

يمكن تكليفه من طرف الرئيس بمهام أخرى
c) bij ontstentenis wordt door het bestuur een bestuurslid ter vervanging aangewezen.
في حال غياب نائب الرئيس يعين المكتب أحد أعضائه للنيابة عنه في مهامه.

2.6 De tweede secretaris:

نائب الكاتب العام
a) hij vervangt de secretaris bij diens afwezigheid in al zijn werkzaamheden
ينوب عن الكاتب العام في حال غيابه

b) hij kan voorst door en onder verantwoordelijkheid van de secretaris worden belast
met taken die aan de secretaris zijn opgedragen;

يمكن تكليفه من طرف الكاتب العام بمهام أخرى
c) bij ontstentenis wordt door het bestuur een bestuurslid ter vervanging aangewezen.
في حال غياب نائب الكاتب العام يعين المكتب أحد أعضائه للنيابة عنه في مهامه.

2.7 De tweede penningmeester:

نائب أمين المال
a) hij vervangt de penningmeester bij diens afwezigheid in al zijn taken;
ينوب عن أمين المال في حال غيابه.

b) hij kan voorts door en onder verantwoordelijkheid van de penningmeester worden
belast met taken die aan de penningmeester zijn opgedragen;
يمكن تكليفه من طرف أمين المال بمهام أخرى.

c) bij ontstentenis wordt door het bestuur een bestuurslid ter vervanging aangewezen.
في حال غياب نائب أمين المال يعين المكتب أحد أعضائه للنيابة عنه.

2.8 De commissarissen:
De commissarissen worden in overleg binnen het bestuur ingedeeld in andere functies
die onder verantwoordelijkheid van het totale bestuur vallen.
.بعد تشاور أعضاء المكتب فيما بينهم يتم  تكليف المستشارين بمهام أخرى

2.9 Namen van bestuursleden:

التعريف بأعضاء المكتب
De namen van bestuursleden moeten met vermelding van de beklede functies, aan de
leden worden bekend gemaakt.

يجب التعريف بأسماء أعضاء المكتب مع ذكر مهامهم وصلاحياتهم

2.10 Schorsing en ontslag

التوقيف والطرد
a) Bestuursleden moeten een onbesproken gedrag hebben dat in overeenstemming is met
de doelstellingen van de vereniging; indien niet, kan dit leiden tot schorsing of ontslag;
أعضاء المكتب يجب أن يكونوا قدوة في السلوك والأخلاق التي تتماشى مع أهداف الجمعية.
وكل سلوك يتنافى مع ذلك قد يعرض صاحبه للتوقيف أو الطرد.

b) Taken en functies die door het bestuur aan medebestuursleden of leden van de
vereniging zijn toegewezen kunnen met meerderheidsstemmen binnen het bestuur
worden herroepen; dat dient binnen een maand aan alle leden schriftelijk medegedeeld
worden

يمكن تغيير مهام أعضاء المكتب أو اللجان بأغلبية الأصوات داخل المكتب، ويجب ابلاغ الأعضاء داخل مدة شهر بذلك.

Commissies, raden en werkgroepen

اللجان


Artikel 3
3.1 Commissies, raden en werkgroepen kunnen zowel op voordracht van de algemene
ledenvergadering , alsmede op eigen initiatief van het bestuur door het bestuur benoemd
worden.

اللجان يمكن تعيينها من طرف المكتب المسير أو من طرف الجمع العام.


3.2 De vereniging kent de volgende commissies, raden en werkgroepen:
تعرف الجمعية اللجان التالية:

a) de kascommissie;

لجنة مراقبة الحسابات
b) de verkiezingscommissie;

لجنة الانتخابات
d) de commissie onderwijszaken en;

لجنة التعليم
e) de commissie dagelijks beheer;

لجنة التسيير اليومي
g) de religieuze raad;

اللجنة الشرعية
De verschillende commissies kunnen een of meerdere werkgroepen bevatten.

3.3 De kascommissie:

لجنة مراقبة الحسابات
De kascommissie wordt in de jaarvergadering voor een periode van een jaar benoemd.
Zij bestaat uit drie vaste en twee reserve leden die geen van allen deel mogen uitmaken
van het bestuur, noch mag er bloedverwantschap tot en met de derde graad bestaan
tussen en de leden van de kascommissie. De kascommissie heeft tot taak middels controle van de kasboeken, kastegoeden, het gevoerde financiële beleid en alles wat ter zake doende is, verslag uit te brengen in de jaarvergadering.

يتم تعيين اللجنة المالية في الجمع العام لمدة سنة واحدة وتتكون من ثلاث أعضاء رسميين واثنان احتياطيان ويشترط فيهم عدم الانتماء الى المكتب وألا تربطهم أي قرابة عائلية بالمكتب المسير.
 من مهام اللجنة المالية مراقبة الشؤون المالية وتقديم تقرير حول ذلك في الجمع

3.4 De verkiezingscommissie:

لجنة الانتخابات
a) De verkiezingscommissie is belast met het voorbereiden en organiseren van de bestuursverkiezingen, daarbij inbegrepen het installeren van het nieuwe bestuur.
لجنة الانتخابات مكلفة بإعداد وتنظيم انتخابات المكتب المسير والسهر على استلام المكتب الجديد مهامه.

b) De verkiezingscommissie wordt ten minste voor de verkiezing van een nieuw bestuur, met goedkeuring van de algemene ledenvergadering geïnstalleerd.
يتم تعيين لجنة الانتخابات من طرف الجمع العام لتنظيم انتخابات واحدة على الأقل.
c) De verkiezingscommissie bestaat uit drie leden die geen van allen deel mogen uitmaken van het bestuur, noch mogen zij zich zelf kiesbaar stellen of laten stellen, in een periode waarin zij actief als verkiezingscommissielid.
.تتكون لجنة الانتخابات من 3 أعضاء لا ينتمون الى المكتب ولا يكونون ضمن المرشحين خلال مدة عملهم في اللجنة
d) De verkiezingscommissie wordt telkens slechts voor een verkiezingsperiode
gekozen. De leden kiezen zelf uit hun midden een voorzitter.
يتم تعيين لجنة الانتخابات مرة في كل سنتين ويتم اختيار رئيس اللجنة من بين أعضائها.
e) De verkiezingscommissie moet binnen zes maanden nadat zij is benoemd haar taken
afronden, waarna zij weer wordt ontbonden.
يجب على لجنة الانتخابات إتمام عملها داخل ستة أشهر بعد تعيينها ثم يتم حلها بعد ذلك.

f) De verkiezingscommissie bepaalt in overleg met het bestuur de definitieve verkiezingsdatum.

بالتشاور مع المكتب المسير تحدد لجنة الانتخابات وقت اجراء الانتخابات
g) De verkiezingscommissie werkt zelfstandig is onafhankelijk van het bestuur. Het bestuur is verplicht alle gegevens te verstrekken met betrekking tot een actuele ledenadministratie, een overzicht in de contributie achterstanden en overige vorderingen van de vereniging op de leden.

لجنة الانتخابات مستقلة عن المكتب ويجب عليه ايفاد اللجنة بكل المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بعملها
h) De verkiezingscommissie gaat zorgvuldig om met het door het bestuur ter beschikking gestelde administratie en retourneert alle ter beschikking gestelde gegevens compleet met eventueel door hen gepleegde mutaties aan het nieuwe bestuur.
لجنة الانتخابات تتعامل بكل مسؤولية وأمانة مع المعلومات التي حصلت عليها من طرف المكتب.

i) De verkiezingscommissie is bevoegd na het versturen van aanmaningen tot het voldoen van achterstallige betalingen, over te gaan tot schorsing van de leden die hieraan geen gehoor geven. De schorsingen worden aan het bestuur doorgegeven.
من حق لجنة الانتخابات توقيف الأعضاء المتأخرين عن سداد واجباتهم المادية بعد اخبارهم و تذكيرهم بذلك.
j) De verkiezingscommissie is zonder toestemming, doch met medeweten van het bestuur bevoegd tot het beleggen van commissievergaderingen als ook het beleggen van algemene ledenvergaderingen waarin alleen die zaken aan de orde komen die te maken hebben met de aanstaande bestuursverkiezingen. Zij draagt zelf zorg voor het notuleren. Een afschrift van de notulen wordt aan het bestuur gegeven. من حق لجنة الانتخابات تنظيم اجتماع أو جمع عام دون اعلام المكتب أو موافقته شرط أن تناقش فقط الأمور المتعلقة بانتخابات المكتب القادمة وتقدم تقرير حول ذلك للمكتب.
k) De verkiezingscommissie is bevoegd die maatregelen te nemen die nodig zijn om de
verkiezing ordelijk te doen verlopen. للجنة الانتخابات صلاحية اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان نجاح الانتخابات.

3.6 De commissie onderwijszaken

لجنة التعليم
De voorzitter van de commissie onderwijszaken en jeugdbegeleiding is tevens lid van het bestuur. Zijn benoeming is derhalve voor een bepaalde tijd. Hij vertegenwoordigt het bestuur in de commissie en brengt ook verslag uit van de ontwikkelingen in de commissie aan het bestuur. Het bestuur is bevoegd de commissieleden te ontslaan. Tegen ontslag kan beroep aangetekend worden bij de algemene ledenvergadering.

رئيس اللجنة عضو من المكتب ويقدم للمكتب تقرير عن عمل اللجنة. من صلاحيات المكتب اعفاء اللجنة من مهامها ولأعضاء اللجنة حق الاحتجاج على القرار في الجمع العام.

Tot de belangrijkste taken van de commissie behoren:

مهام اللجنة
a) het geven van onderwijs in de Islam aan de islamitische jeugd en aan volwassenen;
تعليم الدين الإسلامي للشباب المسلم والكبار.

b) het geven van onderwijs in de Arabische taal;

تعليم اللغة العربية
d) het bieden van huiswerkbegeleiding/schoolbegeleiding aan de jeugd.
تقديم دروس الدعم أو التقوية لأولاد المسلمين.

e) het onderwijzen van de Islam aan vooral vrouwen en meisjes;

تعليم الإسلام للنساء والفتيات
f) het onderwijzen van de Nederlandse taal en cultuur aan vrouwen;

تعليم اللغة الهولندية للنساء

3.7 De commissie dagelijks beheer

لجنة التسيير اليومي
De voorzitter van de commissie dagelijkse beheer is tevens lid van het bestuur. Zijn benoeming is derhalve voor een bepaalde tijd. Hij vertegenwoordigt het bestuur in de commissie en brengt ook verslag uit van de ontwikkelingen in de commissie aan het bestuur. Het bestuur is bevoegd commissieleden te ontslaan. Tegen ontslag kan beroep aangetekend worden bij de algemene ledenvergadering.

رئيس اللجنة عضو من المكتب ويقدم للمكتب تقرير عن عمل اللجنة.من صلاحيات المكتب اعفاء اللجنة من مهامها ولأعضاء اللجنة حق الاحتجاج على القرار في الجمع العام
 

Tot de belangrijkste taken van de commissie behoren:

مهام اللجنة
a) het werven van leden;

جلب أعضاء جدد
b) het inzamelen van gelden ten behoeve van de bouw en verbouwing van eigenmoskee
(ontmoetingsplaats) voor de vereniging.

جمع التبرعات لبناء المسجد الجديد
c) het openen en sluiten van de moskee en de nodige ruimtes klaarzetten voor activiteiten en vrijdagsgebed.

فتح الابواب في وجه المصلين وتوفير المعدات اللازمة للانشطة، تهييئ المسجد يوم الجمعة
c) het opzetten en beheren van een informatiecentrum alwaar een ieder terecht kan voor informatie over allerlei onderwerpen binnen het doelgebied van de vereniging;
انشاء وإدارة مركز اعلامي يوفر معلومات حول مواضيع متعددة في اطار أهداف الجمعية.

d) het periodiek uitgeven en verspreiden van een informatiebulletin;

تحرير وتوزيع مجلة إعلامية دورية.
e) het beheren en in standhouden van de gebeds-en overige ruimte van gebouw en terrein van de vereniging;

حماية وصيانة المسجد وباحة المسجد
f) de commissie houdt toezicht op het gebouw en de inventaris;

حماية مبنى المسجد و ممتلكاته  
g) zij moet het noodzakelijke onderhoud kunnen signaleren en eventueel maatregel treffen;
القيام بالإجراءات الضرورية لصيانة المسجد
h) bij misdragingen in de moskee mag de commissie optreden;
في حالة الإساءة للمسجد أو ممتلكاته يحق للجنة التصرف.

i) de commissie is bevoegd incidenteel andere opening en sluitingstijden te bepalen;
يحق للجنة تغيير أوقات فتح وغلق المسجد مؤقتا للضرورة.

j) wekelijks,(eventueel na het vrijdaggebed) dient overleg plaats te vinden tussen het dagelijks bestuur en de voorzitter van de commissie of diens plaatsvervanger;
كل أسبوع (بعد صلاة الجمعة) يتشاور المكتب مع رئيس اللجنة أو نائبه.


3.9 De religieuze raad

اللجنة الشرعية
a) De religieuze raad bestaat uit de imam, de plaatsvervangende imam en een aantal leden die zowel bestuurs-als niet bestuursleden kunnen zijn, zij moeten allen goedgeschoold zijn in het Arabisch en in de islamitische leer (godsdienst en wetten).  تتكون اللجنة الشرعية من الامام ونائبه ومجموعة من الأعضاء يشترط فيهم أن يكونوا حاصلين على تكوين جيد في اللغة العربية و العلوم الشرعية.
b) De religieuze raad staat onder leiding van de imam of diens plaatsvervanger en
functioneert onder hoede van het bestuur.

يترأس الامام اللجنة الشرعية وتشتغل تحت اشراف المكتب المسير.

 

Tot de taken van de religieuze raad behoren:

مهام اللجنة الشرعية
a) het verzorgen van de gebedsdiensten en alles wat daarmee samen hangt;

إقامة الصلوات وكل ما يتعلق بها.
b) het houden van bijeenkomsten om kennis van de Islam uit te dragen;

تنظيم حلقات ودروس تعليم الإسلام.
c) het verlengen van geestelijke en maatschappelijke hulp bij ziekte en overlijden;
تقديم مساعدات معنوية واجتماعية في حالة المرض والموت.
d) het adviseren van het bestuur bij religieuze vraagstukken.

تقديم نصائح وارشادات للمكتب في الأمور الدينية.
e) het verrichten van religieuze handelingen voor vrouwen; تقديم خدمات ومعلومات دينية للنساء
f) het opzetten en bevorderen van culturele en religieuze activiteiten onder de vrouwen
en meisjes. القيام بأنشطة دينية وثقافية للنساء والفتيات
g) het organiseren van lezingen en bijeenkomsten met als doel openheid te brengen in de vele vooroordelen die de Nederlandse samenleving over de Islam heeft;
تنظيم محاضرات ودورات علمية لتصحيح الصورة المشوهة للمجتمع الهولندي حول الإسلام.

h) het aanleggen en beheren van een bibliotheek met boeken en publicaties over de Islam.
انشاء وإدارة مكتبة إسلامية.

3.11 De namen van de voorzitters van de commissie, raden en werkgroepen.

أسماء رؤساء اللجان
De namen van de voorzitters van de commissies, raden en werkgroepen moeten aan alle
leden van de vereniging bekend worden gemaakt.
In de bekendmaking moet vermeld worden:

أثناء الإعلان على أسماء رؤساء اللجان يجب ذكر
a) de naam van het lid;

اسم العضو
b) commissie, raad of de werkgroep waarin hij of zij actief is;

اللجنة التي يرأسها
c) hoe het desbetreffende lid voor de overige leden bereikbaar is.     

كيفية الاتصال به
3.12 Een lid mag in meerdere organen van de vereniging actief, mits zijn inbreng daardoor
nadelig wordt beïnvloed.

يجوز للعضو الانتماء لأكثر من لجنة ما لم يسبب له ذلك التقصير في مساهمته
3.13 Voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald, dienen alle commissies, werkgroepen en
raden evenals de imam en de plaatsvervangende imam, zich te houden aan de richtlijnen van het bestuur. Tegen bestuur richtlijnen staat beroep open bij de algemene ledenvergadering.
 كل اللجان والامام ونائبه مطالبون باتباع تعليمات المكتب المسير مالم يتم الإشارة الى غير ذلك و بوضوح.

3.15 Ordereglement voor beheer van de moskee
Naast de vijf dagelijkse gebeden kunnen in het gebouw allerlei activiteiten plaatsvinden.
بجانب الصلوات الخمس اليومية يوفر المسجد مجال لمجموعة من الأنشطة.
Alle te ontplooien activiteiten dienen aan de volgende basisvoorwaarden te voldoen:
كل الانشطة يجب أن تخضع للشروط التالية:
a) deze mag niet in strijd zijn met de leer van de Islam;

الانشطة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
b) deze mag niet in strijd zijn met de Nederlandse grondwet;

الانشطة لا تتعارض مع القانون الهولندي.
c) deze mag niet in strijd zijn met de verenigingsbelangen;

الانشطة لا تتعارض مع أهداف الجمعية.
d) deze moet een algemeen doel van de vereniging dienen;

الانشطة تخدم المصلحة العامة.
e) deze moet bekend zijn bij het bestuur;
f) deze moet de goedkeuring van het bestuur dragen;

تتم الانشطة بعد علم و موافقة المكتب.
g) de tijden waarin de activiteiten plaats zullen vinden moeten vooraf bekend en ingeroosterd zijn.

الاعلان عن الانشطة يكون مسبقا بتوقيت محدد في استعمال الزمن
Ieder persoon buiten het bestuur die gebruik wenst te maken van het prikbord dient vooraf toestemming te vragen van de commissie beheer en moskeezaken.
كل شخص ماعدا أعضاء المكتب يرغب في استعمال اللوحة الحائطية يجب عليه استاذان المكتب أولا.


3.16 Onkostenvergoeding

مقابل استعمال مرافق المسجد
Bij bijzondere gebeurtenissen zoals de sadaqat ceremonien kunnen de leden een beroep doen op de commissie om gebruik te mogen maken van de faciliteiten van het gebouw, mits het gebruik in overeenstemming is met de basisvoorwaarden in artikel 3,15 van het ordereglement. De onkostenvergoeding bedraagt € 35,00 per keer.
Niet leden(donateurs) kunnen ook gebruikmaken van de faciliteiten van de vereniging.
De onkostenvergoeding bedraagt daarom € 75,00 per keer.
في المناسبات الاجتماعية (زفاف,عقيقة، .) يمكن للأعضاء استعمال بعض المرافق المتاحة مقابل 35€ و75€ لغير الأعضاء.

Bijeen roeping

الدعوة للاجتماع


Artikel 4
4.1 Een oproep tot een algemene ledenvergadering dient vergezeld te gaan met een agenda
Waarin de te bespreken onderwerpen vermeld staan.  

الدعوة للجمع العام يجب ان تكون مرفقة بأجندة الاجتماع.

Kandidaatstelling en bestuursverkiezing

انتخابات المكتب والترشح لها


Artikel 5
5.1 De bestuursverkiezingen geschieden schriftelijk doormiddel van een door de
Verkiezingscommissie gewaarmerkte stemformulier, waarop de toegelaten kieslijsten
staan vermeld.

عملية التصويت يجب ان تتم عن طريق بطاقة تصويت خاصة


5.2 Een kieslijst wordt gevormd door een groep van ten minste vijf en ten hoogste negen
Verkiesbare personen die samen een bestuur vormen. Op de kieslijst moet duidelijk zijn
vermeld welke personen de functie van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester
ambiëren.

يمكن لمجموعة من 5 اعضاء كحد أدنى أو 9 كحد أقصى تقديم لائحة ترشح حيث تكون فيها المهام محددة

 

5.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 11.5 van de statuten, moet een verkiesbaar persoon een onbesproken gedrag hebben.  يشترط في المترشح حسن السلوك طبقا للفصل 11.5 من القانون الأساسي.


5.4 Een kieslijst dient te worden ondersteund door ten minste tien stemgerechtigde leden.
يشترط في كل لائحة ترشيح تزكية 10 أعضاء على الأقل.


5.5 De verkiezingscommissie draagt zorg voor de nodige informatiebijeenkomsten
Aangaande de bestuursverkiezingen.
 توفر لجنة الانتخابات المعلومات الضرورية والكافية حول الانتخابات من خلال تنظيم اجتماعات لذلك


5.6 De verkiezingscommissie toetst de kieslijsten op de zelfde eisen, stelt de definitieve
verkiezingslijst vast, leidt de verkiezing op de vastgestelde verkiezingsdag, beoordeelt en
telt de uitgebrachte stemmen, maakt de verkiezingsuitslag bekend en installeert het
bestuur.

تراقب لجنة الانتخابات لوائح الترشيح وتحدد اللائحة النهائية وتاريخ الانتخابات


5.7 De verkiezingscommissie dient een geweigerde kandidaat direct schriftelijk, met duidelijke verwijzing naar de redenen die tot de afwijzing hebben geleidt, op de hoogte
te stellen. De geweigerde kandidaat kan bezwaar aantekenen bij de algemene ledenvergadering
 طلبات الترشيح المرفوضة يبلغ اصحابها بسبب الرفض كتابيا مع حق الاعتراض في الجمع العام.


5.8 Binnen veertien dagen na installatie van het nieuwe bestuur dient het oude bestuur alle
verenigingsbescheiden en toebehoren aan het nieuwe bestuur over te dragen. De
overdracht wordt door de oude en de nieuwe voorzitter van de beide besturen getekend.
عملية استلام وتسليم المهام تتم خلال 14 يوما من خلال توقيع وثيقة خاصة بذلك


5.9 Indien het stembiljet een kieslijst bevat, worden er geen verkiezingen gehouden maar
gaat men er van uit dat de uitslag unaniem in het voordeel die enige kieslijst is.
في حالة تقديم لائحة واحدة فقط لا تجرى اي انتخابات ويكون المكتب من المترشحين


De imam

الامام


Artikel 6
6.1 De functie van de imam en de functie van bestuurslid van de vereniging zijn
onverenigbaar en kan derhalve niet door de een en de zelfde persoon uitgeoefend
worden.

لا يحق لأعضاء المكتب ممارسة مهمة الامام


6.2 De imam wordt door het bestuur gekozen en aan de algemene ledenvergadering bekend
gemaakt.

اختيار الامام من مسؤولية المكتب


6.3 Tot de taken van de imam behoren:

مهام الامام
a) het leiden van de gebedsdiensten en het verzorgen van de preek het djoemuah gebed;
اقامة الصلوات الخمس والجمعة

b) het coördineren van de werkzaamheden van de religieuze raad;

ادارة اعمال اللجنة الشرعية.
c) het bestuur met raad en daad bijstaan bij religieuze kwesties;

تقديم النصح والارشاد للمكتب.
d) alle andere taken die van uit de religie aan de imam is toebedeeld.

كل المهام ذات الطابع الشرعي الديني.

De plaatsvervangende imam

نائب الامام


Artikel 7
7.1 De plaatsvervangende imam wordt door het bestuur gekozen  in overleg met de Imam en aan de algemene ledenvergadering bekend gemaakt.

نائب الامام يختاره المكتب بتشاور مع الامام ويقدمه للجماعة


7.2 De plaatsvervangende imam assisteert de imam en vervangt hem bij afwezigheid.
نائب الامام يساعد الامام ويعوضه في حال غيابه

Financieel beheer

الشؤون المالية

 

Artikel 8
8.1 Het aangaan van verplichtingen dan wel het kopen van goederen boven het bedrag van   € 250.00 (twee honderd vijftig euro) per geval dient vooraf door het bestuur goedgekeurd te worden. Bedragen onder € 250.00, (twee honderd vijftig euro), dienen achteraf in het bestuursoverleg gemeld te worden.


8.2 Het genoemde in artikel 8.2 van dit huishoudelijke reglement is niet van toepassing op
Regelmatig terugkerende vaste lasten die al eerder in het bestuursoverleg zijn goedgekeurd.


8.3 Geldopnamen tot en met €1000.00 (zegge een duizend euro) kunnen volstaan met Alleen de handtekening van de penningmeester. Bij diens afwezigheid wordt een Gemachtigde aangewezen. Geldopnamen boven €1000.00 (zegge een duizend euro) moeten getekend worden door penningmeester en de voorzitter of de penningmeester en De secretaris.


8.4 Uitgaven boven de € 5.000.00 , (zegge vijf duizend euro) moeten aan de algemene
Ledenvergadering wordt voorgelegd.


8.5 Alle geldopnamen moet bij het bestuur gemeld zijn; geldbedragen tot € 250.00 (zegge
twee honderd vijftig euro) kunnen achteraf en geldbedragen daarboven moeten vooraf Gemeld zijn.

الملاحظة

المبلغ

تصرف ويوضح سبب صرفها فيما بعد

€ 250 أقل من

تصرف بموافقة وتوقيع امين المال

-1.000€  -  250 €

تصرف بموافقة وتوقيع امين المال و الرئيس

-5.000€  -  1.000 €

تصرف بموافقة الجمع العام

   ابتداء من 5.000€

 

Disciplinaire maatregelen en sancties

التدابير التأديبية والعقوبات

 

Artikel 9
9.1 Het bestuur is bevoegd disciplinaire maatregelen te treffen en sancties op te leggen.
للمكتب حق اتخاذ اجراءات وتدابير تأديبية في حق كل من:
لم يحترم القانون الاساسي والداخلي للمسجد
من سبب ضررا ماديا أو معنويا للمسجد
من استعمل العنف أو كلاما لا يليق ببيت الله
وكل ما يتعارض مع القوانين العامة

 

9.2 Disciplinaire maatregelen en sancties kunnen worden opgelegd indien men:
a) in strijd handelt met de statuten en het huishoudelijke reglement evenals met de richtlijnen of regels van de vereniging;
b) de vereniging schade van welke aard dan ook toebrengt, ongepast woordgebruik of geweld gebruikt op bijeenkomsten en in gebouwen van de vereniging;
c) bezigheden ontplooien die bij de wet verboden zijn.

Bezoldiging en honorarium

العمل التطوعي

 

Artikel 10
Bestuursleden, leden van commissies, raden en werkgroepen en van nog eventuele
andere in het leven te roepen organen, genieten geen bezoldiging, salaris of honorarium
met uitzondering van reis en verblijf kosten gemaakt ten behoeve van de vereniging in
opdracht van het bestuur.

أعضاء المكتب واللجان لا يتقاضون اجرا مقابل مهامهم أو اي عمل يقومون به ماعدا مصاريف التنقل والاقامة من أجل المسجد.

Contributie

الواجب الشهري (الشرط)
Artikel 11

 

11.1 De hoogte van de contributie is in de algemene ledenvergadering van 2 juni 2006
vastgesteld op € 10,00 per lidmaatschap per maand.

الواجب الشهري حدد  في € 10 

Slotbepalingen

شروط تغيير القانون الداخلي

 

Artikel 12
12.1 In het huishoudelijke reglement van de vereniging kan geen veranderingen worden
Aangebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van het huishoudelijk reglement
zal worden voorgesteld.
 لا يسمح بإضافة أو حذف أو تغيير بند من بنود القانون الداخلي الا بقرار الجمع العام مسبوق بإعلان واضح بالتغيير


12.2 Een voorstel tot wijzigen van het huishoudelijke reglement kan gedaan worden door,
door hetzij het bestuur, hetzij door ten minste 15 contribuerende leden.
 اقتراح تغيير القانون الداخلي يمكن أن يتقدم به المكتب المسير أو 15 عضو على الاقل


12.3 Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot huishoudelijk reglement wijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de afloop van de dag waarin de vergadering wordt gehouden
 تقديم اقتراح تغيير القانون الداخلي يجب أن يكون ب 14يوما على الاقل قبل الجمع العام


12.4 Een besluit tot huishoudelijk reglement wijziging behoeft een volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen.

قرار تغيير القانون الداخلي يجب أن يحظى بالأغلبية المطلقة


12.5 In alle gevallen waarin dit huishoudelijke reglement niet voorziet, dan wel verschil van
mening of twijfel bestaat over de juiste toepassing of betekenis van enig artikel, beslist Het bestuur, behoudens beroep bij de algemene ledenvergadering.
 في حالة الاختلاف حول أمر من الامور لم يرد في القانون الداخلي تكون الكلمة الاخيرة للمكتب المسير مع احتفاظ الاعضاء بإمكانية الاعتراض على هذا القرار في الجمع العام.

De uitspraak van de algemene ledenvergadering is bindend.

قرارات الجمع العام ملزمة